Finnish Environmental Forestry...Natural/Commercial

The stump of the pine...upside-down...this is demosntrative...???...that's my own picture...cate catinca pöykkö...

JURIDICAL ASPECTS OF ENVIRONMENT IN FINNISH FORESTRY

The topic of this study is to go through then environmental laws in Finnish forestry, because internationals, nationals and institutionals obligations concern also Finnish forestry. The judicial concept of environment is open and complicated. The mankind has its own experience, but is it enough for human race or nature. There are global problems of environment, and we have had conference in Rio de Janeiro in 1992 to solve the problem. We must have internationals pacts and also concrete nationals and institutionals acts. For example we have many legislationprojects going on in the European Union.
Finland has participated actively to preparation of international pacts. The utilization of forests is important part of nature reserves and it must be in the solid base also in Finland. The conservation and the forestry are parallel phenomenoms. The conversation of forestry has expanded outside of forestry, for example to the biology, environmental economics, cultural research, esthetics. The topics are enduring utilization of forests, history of forests utilization, targets and means of forestry, diverseness, many meanings of forests and regional cooperation of forestry.

cate catinca pöykkö...forestry engineer, law specialist...

YMPÄRISTÖOIKEUDEN PIIRTEITÄ SUOMEN METSÄTALOUDESSA

Tämän opinnäytetyön aiheena on käydä läpi ympäristöoikeuden ulottuvuutta Suomen metsätalouteen, koska kansainväliset, kansalliset ja yhteisölliset velvoitteet koskevat myös Suomen metsätaloutta. Ympäristö on oikeudellisena käsitteenä avoin ja monisäikeinen. Perinteisesti ympäristö on määritelty ja säännelty ihmisen kokemuspiiristä lähtien, mutta määritys ei silloin riitä turvaamaan kaikkia luonnon tai ihmiskunnan tarpeita. Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat, joiden ratkaisemiseksi on pidetty mm. Rio de Janeirossa maailmankonferenssi v. 1992, edellyttävät paitsi kansainvälisiä sopimuksia myös konkreettisia kansallisia ja yhteisöllisiä toimenpiteitä. Niinpä esimerkiksi Euroopan unionissa on vireillä monia kansainvälisesti merkittäviä lainsäädäntöhankkeita.
Ympäristöoikeus on ala, jonka merkitys kasvaa jatkuvasti. Suomi on aktiivisesti osallistunut monien kansainvälisten sopimusten valmisteluun ja ylipäänsä kansainvälisen ympäristöoikeuden kehittämiseen. Tähän mennessä on saatu aikaan huomattavaa edistystä kansallisten ja yhteisöllisten velvoitteiden parissa. Metsien käyttö on keskeinen luonnonvaratalouden osa. Metsän kansantaloudellisesta merkityksestä johtuen metsää koskeva sääntely on Suomessa kehittynyt usean vuosisadan aikana ja metsänkäytön tulee olla suunnitelmallista ja kestävää käyttöä tukevaa. Suojelunäkökohdat ovat kuitenkin ymmärrettävästi osa hyvää metsätalouden harjoittamista.
Nykyisessä metsälainsäädännössä korostetaankin hyötykäyttö- ja suojelunäkökohtien vuorovaikutusta. Suomessa metsäkeskustelu on laajentunut perinteisten metsätieteiden ulkopuolelle, kuten esim. biologiaan, ympäristötaloustieteeseen, kulttuuritutkimukseen ja estetiikkaan. Teemoina ovat kestävä kehitys, metsien käytön historia, metsänkasvatuksen tavoitteet ja keinot, metsien monimuotoisuus, metsän monet merkitykset sekä alueellinen yhteistyö metsätaloudessa.

cate catinca pöykkö...metsätalousinsinööri, AMK lakiasiantuntija...

| Vastaa

Uusimmat kommentit

31.05 | 05:52

Et ole totuudenmukainen vaan vajaamielinen...

31.05 | 01:21

Heitettäispä sut johki hoitolaitokseen tahi linnaan, kehtaa vielä politiikoksi ruveta :D Helvetin pyromaani-karvatissi, sinuna häpeisin.

30.05 | 15:21

Olet vajaaälyinen onneton spurgu...

30.05 | 10:57

Ymmärrän kyllä että englanti on very international kieli mutta opettele saatana kirjoittamaan oikein. Pysy siinä kotimaisessa