Strenghts and Opportunities

Persoonallisuuden muodostuminen, vahvuudet ja mahdollisuudet...

PERSOONALLISUUDEN hallintaan kuuluu olennaisesti itsensäjohtamisen perustekijät. Ne ovat...

Tietoisuus

Myönteisyys

Vastuullisuus

Itsenäisyys

Selkeys

Luotettavuus

 

Segmentointia...

 

Ihimisen persoonallisuuteen liittyy olennaisesti myös tempperamenttiset ominaisuudet. Niitä ovat...

Flegmaattinen

Melankolinen

Koleerinen

Sangviininen

 

Maslow’n tarvehierarkia (engl. Maslow’s Hierarchy of Needs) on psykologinen teoria, jonka yhdysvaltalainen psykologi Abraham Maslow julkaisi vuonna 1943 tutkimuksessaan A Theory of Human Motivation.
Maslow’n mukaan ihmisellä on perustarpeet, jotka tulee tyydyttää riittävässä määrin – ei välttämättä täydellisesti – ennen kuin ihminen alkaa etsiä tyydytystä ”korkeammille” tarpeille. Maslow’n teoria lasketaan kuuluvaksi humanistiseen psykologiaan. Maslow keskittyi tutkimuksissaan poikkeuksellisiin (exemplary) ihmisiin, kuten Albert Einstein, Jane Addams, Eleanor Roosevelt ja Frederick Douglass, joiden hän katsoi onnistuneen toteuttamaan inhimillisen potentiaalinsa.


Maslow’n mukaan ihmisen tarpeiden hierarkkinen järjestys on:
1. fysiologiset tarpeet (hengissä säilymisen fyysiset edellytykset, kuten ruoka, juoma, hengitysilma)
2. turvallisuuden tarpeet (suojautuminen erilaisilta vaaroilta)
3. yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet (ystävyys, rakkaus, ryhmään kuuluminen)
4. arvonannon tarpeet (itsearvostus, kunnioituksen saaminen muilta).
5. itsensä toteuttamisen tarpeet (omien kykyjen saaminen täyteen käyttöön esimerkiksi työssä tai vanhemmuudessa).
Näistä ensimmäinen on perustavin ja viimeinen korkein tarve. Myöhempinä vuosinaan Maslow lisäsi hierarkiaan vielä yhden tason, itsensä ylittämisen (self-transcendence) tarpeet. Itsensä ylittämisellä tarkoitetaan yhteyden saamista johonkin omaa minää suurempaan: keinoina tähän voivat olla esimerkiksi hengellisyys, taide tai altruismi. Useimmat Maslow’n tarvehierarkian esitykset eivät kuitenkaan huomioi tätä kuudetta tasoa.
Maslow’n tarvehierarkia kuvataan usein pyramidina, jossa pohjimmaisina ovat perustarpeet ja huipulla korkeimmat tarpeet. Tosin Maslow itse ei kirjoituksissaan esittänyt tarvehierarkiaa minkäänlaisen pyramidin tai portaikon muodossa.
Maslow’n teoriaa on kritisoitu mm. siitä, että yleismaailmallisen, kaikille ihmisille kaikissa tilanteissa pätevän tarvehierarkian olemassaololle ei ole löytynyt paljonkaan tutkimusnäyttöä. Teorian käsitteitä on luonnehdittu epäselvästi määritellyiksi ja vaikeasti mitattaviksi. Tästä huolimatta tarvehierarkiaa hyödynnetään paljon esimerkiksi markkinoinnissa, työpsykologiassa ja johtajakoulutuksessa. Maslow'n teoria korostaa kysymyksiä mitä eikä miten: esimerkiksi mitä ihminen tarvitsee hengissäpysymiseen ei sitä miten ihminen pysyy hengissä

 

Yksilön tietoisuutta voi kutsua myös "mieleksi". Mieli jaetaan usein kahteen osaan; rationaalinen ja emotionaalinen (järki- ja tunnepohjainen). Rationaalinen mieli onkin lähempänä tietokonetta. Se kerää ja prosessoi tietoa. Se ratkaisee ongelmia ja tekee loogisia johtopäätöksi vastaanotettuun tietoon pohjautuen. Emotionaalinen puoli taas on jotakin vaikeammin selittävää. Se luo ja varastoi tunteet toisia ihmisiä kohtaan monien muiden asioiden ohella. Se kontrolloi sosiaalista käyttäytymistämme, mielialojamme, koko persoonaamme. Subjektiivisuus ominaista.

 

Affektiivisuudella voidaan tarkoittaa esimerkiksi ironista, ylimielistä, tunteellista, innostunutta tai epäilevää asennetta osoittavaa ilmaisua ja sitä esiintyy tyypillisimmin syytösten, hellittelyjen ja kiusoittelun yhteydessä. Affektiivisuutta voi ilmaista arvioin ja kannanotoin ja vahvimmillaan päivittelyin ja sadatteluin.  Affektista kielenkäyttöä esiintyy helposti myös silloin, kun puhutaan arkaluontoisista asioista tai kun vastaanottajaa pyydetään tai käsketään tekemään jotakin. Objektiivisuus ominaista.

Erityisen selvästi affektista merkitystä kantavia yksittäisiä sanoja ovat haukkuma-, voima- ja kirosanat (esim. mokoma, hemmetti) sekä huudahdukset (esim. hui!) ja affektiset johdokset (esim. pienuutta ilmaiseva johdos -nen > kirjanen). Lisäksi esimerkiksi slangisanoihin (esim. peukku, hoitsu) ja äänteellisesti kuvaileviin sanoihin (esim. tökkiä, korsto) liittyy usein affektisia sävyjä. Myös eräät suhteellista ominaisuutta ilmaisevat adjektiivit (esim. ihana, kauhea) voivat kertoa puhujan subjektiivisesta arvottavasta asenteesta. Kieliopillisia keinojakin voi käyttää affektisesti (esim. partikkelit muka, johan, onpa). Affektiivisuutta voi olla kaikilla kielen tasoilla: muotojen ja sanaston lisäksi esimerkiksi äänen sävyssä ja voimakkuudessa, eleissä ja ilmeissä. Typografian tasolla esimerkiksi isot kirjaimet tai huutomerkit voidaan tulkita affektisiksi.

 

Puolustus- eli defenssimekanismit
Usein puolustuskeinojen käyttäminen tapahtuu tiedostamatta, henkilön pyrkiessä sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin.
Defenssimekanismeja ovat muun muassa kieltäminen, älyllistäminen, arvonkieltäminen (devaluoiminen), selittely (rationalisoiminen), huumori, torjunta (repressio) sekä projektio (sijoittaminen).

 

Motiivit konfliktissa (motiiviristiriidat)

Kohtaamme miltei päivittäin erilaisia ristiriitatilanteita, jotka vaativat tekemään valintoja. Motiivikonfliktilla tarkoitetaan motiivien välistä ristitiiraa. Toisin sanoen Ihmisen toiminnassa saattaa olla kaksi vastakkaista tavoitetta. Ristiriitatilanteet voivat syntyä myös omien toiveiden ja ulkoisten paineiden johdosta.

Ihmisen elämä ja toiminta on täynnä erilaisia motiiviristiriitoja. Ristiriidat voivat muodostua kahden tai useamman positiivisen tai negatiivisen tavoitteiden välille. Ristiriitatilanne voi rakentua myös positiivisen ja negatiivisen tavoitteen välillä. Motiiviristiriidat jaetaan usein kolmeen ryhmään:
⦁ Lähestymis-lähestymiskonflikti
⦁ Välttämis-välttämiskonflikti
⦁ Lähestymis-välttämiskonflikti

Lähestymis-lähestymiskonfliktilla tarkoitetaan tilannetta, jossa tavoite on valittava kahden positiivisen asian välillä.

Välttämis-välttämiskonfliktissa molemmat vaihtoehdot koetaan negatiivisina. Usein valinta voi olla valinta kahden pienemmän pahan väliltä. Työhaastattelu voi kauhistuttaa monia, mutta onnistunut haastattelu poikii kenties halutun työpaikan.

Lähestymis-välttämiskonfliktilla tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa saavutetaan jokin positiivinen asia tekemällä jokin negatiivinen teko.

Motiivikonfliktin ratkaisu on aina yksilöllistä. Meillä kaikilla on omat ratkaisumallit konfliktin laukaisemiseksi. Ratkaisuun vaikuttavat kohteelle annettu arvo tai panostus tavoitteen saavuttamiseksi. Myös muiden henkilöiden tuki ja palaute vaikuttavat motiivikonfliktien ratkeamiseen.

 

Monellakin mentalistisella ihimisellä on kansankynttilän (psyykikko) tietoja, taitoja ja kykyjä arkipäiväisesti eli triviaalisesti sekä muodollisesti eli formaalisti...

On myös HUOMATTAVAA, että aatteellisuus ja uskonnollisuus (dogmaattisuus) voi olla häiritsevää varsinkin suoraan henkilökohtaisuuksiin kohdistuvina mielipide vaikutteina ja jota harrastavat tietynlaiset demagogit ja agitoijat...(ns. keihäänkärkinä puolueiden, yhdistysten ja seurakuntien peitetoiminta henkilöt) ja he harjoittavat tietoista alismiaan muita yksittäisiä ihimisiä kohtaan...ONNEKSI SYRJINTÄ ON RIKOS...

 

ASEKSUAALISUUS on seksuaalisen suuntautumisen muoto, jossa henkilö (aseksuaali) kokee hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa toisia henkilöitä kohtaan. Tästä huolimatta aseksuaalilla voi olla jopa voimakas sukuvietti (sex drive / libido). Hän voi kokea toisia henkilöitä kohtaan muunlaista vetovoimaa, esimerkiksi aistillista (halaamisen tms. kaipuu) tai romanttista vetovoimaa (rakkauden kaipuu). Vaikka aseksuaalilla ei ole seksuaalista kiinnostusta vastakkaiseen sukupuoleen, hän voi olla silti kykenevä lisääntymään.
Aseksuaalisuuden muotoja voivat olla esimerkiksi
⦁ täydellinen seksuaalisen ja läheisyyden halun puuttuminen
⦁ seksuaalisen halun puuttuminen, mutta läheisyyden halu
⦁ olemassa oleva seksuaalinen halu, joka ei kuitenkaan koskaan kohdistu kehenkään
Varsinaisen seksuaalisen halun puuttumisesta huolimatta aseksuaali saattaa haluta elää pitkäaikaisessa romanttisessa suhteessa.

HYPERSEKSUAALISUUS tarkoittaa poikkeavan korostunutta seksuaalisuutta. Se saattaa olla esimerkiksi kaksisuuntaisen mielialahäiriön maanisen vaiheen oire ja johtaa tekoihin, joita henkilö myöhemmin katuu.
Hyperseksuaaliselle henkilölle on ominaista hyvin vahva sukupuolivietti ja pakkomielle seksistä, "seksiaddiktio". Hyperseksuaalisuuden merkkinä pidetään toistuvaa tarvetta seksuaaliseen stimulaatioon, joka ei kuitenkaan johda seksuaaliseen tyydytykseen. Näin syntyy noidankehä, jota mahdolliset fysiologiset ja neurologiset oireet korostavat.
Hyperseksuaalisuus korvaa nykyisin vanhat erotomania-, nymfomania- ja satyriaasi-käsitteet, joilla tarkoitettiin samaa asiaa. Sekä nymfomania että satyriaasi löytyvät kuitenkin edelleen Suomessa käytetystä ICD-10-tautiluokituksesta.
Hyperseksuaalisuuden rajat ovat usein väittelyn aiheena ja monet kyseenalaistavat sen, voidaanko asiasta edes suorittaa lääketieteellistä diagnoosia, koska seksuaalinen käyttäytyminen vaihtelee niin suuresti ihmisten keskuudessa. Yhden henkilön "normaalina" pitämä seksuaalisuus saattaa kuulostaa toisesta alhaiselta, ja kolmas saattaa pitää sitä poikkeavan korostuneena.

 

Luettelo seksuaalisista suuntautumisista

Seksuaalisia suuntautumisia:
aseksuaalisuus – seksuaalista vetoa toisiin henkilöihin ei koeta
biseksuaalisuus – seksuaalinen veto kohdistuu kahteen sukupuoleen
bi-curious – seksuaalinen veto kohdistuu useampaan sukupuoleen, mutta on vielä niin sanotusti kokeiluasteella
panseksuaalisuus – seksuaalinen veto kohdistuu ihmisiin sukupuolesta riippumatta
heteroseksuaalisuus – seksuaalinen veto kohdistuu ainoastaan vastakkaiseen sukupuoleen
homoseksuaalisuus – seksuaalinen veto kohdistuu ainoastaan samaan sukupuoleen
transsuuntautuneisuus - seksuaalinen veto kohdistuu erityisesti trans-ihmisiin
queerseksuaalisuus – seksuaalista suuntautumista ei määritellä
⦁ polyseksuaalisuus - seksuaalinen veto kohdistuu itse määritellysti moneen, muttei kaikkiin sukupuoliin
⦁ demiseksuaalisuus - seksuaalinen veto kohdistuu vain todella läheiseen ihmiseen


Parafilioita:
agalmatofilia – seksuaalinen mielenkiinto kohdistuu patsaisiin ja nukkeihin
autoseksuaalisuus – seksuaalinen mielenkiinto kohdistuu ainoastaan itseen
dendrofilia – seksuaalinen mielenkiinto kohdistuu puihin
efebofilia – seksuaalinen mielenkiinto kohdistuu murrosikäisiin tai juuri sen ylittäneisiin
gerontofilia – seksuaalinen mielenkiinto kohdistuu vanhuksiin
koprofilia – seksuaalinen mielenkiinto kohdistuu ulosteeseen
makrofilia – seksuaalinen mielenkiinto kohdistuu suurikokoisiin ihmisiin
mikrofilia – seksuaalinen mielenkiinto kohdistuu pienikokoisiin ihmisiin
nekrofilia – seksuaalinen mielenkiinto kohdistuu kuolleisiin
pedofilia – seksuaalinen mielenkiinto kohdistuu lapsiin
zoofilia – seksuaalinen mielenkiinto kohdistuu eläimiin

 

Rakkaus on syvä kiintymyksen tunne johonkin, useimmiten toiseen henkilöön. Kahden ihmisen välinen molemminpuolinen rakkaus johtaa usein parisuhteeseen eli rakkauteen ja seksuaalisuuteen perustuvaan kahdenväliseen suhteeseen.

Määritelmiä ja luokitteluja


Länsimaisessa kulttuurissa rakkaus jaetaan usein Platonin esittelemän kolmijaon mukaan: eros (eroottinen rakkaus), filia (veljellinen rakkaus), agape (jumalallinen rakkaus). Neljäntenä rakkauden muotona voidaan mainita amor, romanttinen rakkaus.


Biologia

Tutkimusten mukaan kumppanin tuoksu vaikuttaa parinvalintaan. Ihmiset rakastuvat tietynlaisen feromonituoksun omaavaan ihmiseen.

 

Uskonnollisia käsityksiä rakkaudesta


Kristinusko


Kristinuskon mukaan rakkaus on uskon tärkein perusta. Matteuksen evankeliumin ja Markuksen evankeliumin mukaan Jeesus opetti rakkauden kaksoiskäskyn. Käskyssä kehotetaan rakastamaan Jumalaa kaikesta sydämestä, kaikesta mielestä ja kaikesta hengestä ja lähimmäistään niin kuin itseään. Paavali kertoo rakkaudesta ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä. Kirjeen tunnettuja kohtia ovat muun muassa:
Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali.
Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii.
Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.

 

Islam


Islamilaisen maailmankatsomuksen mukaan rakkaus on kaikkia uskossa olevia yhdistävä side. Vaikka Jumalaa ei suoraan kutsuta rakkaudeksi, yksi Jumalan nimistä on Al-Wadud, rakastava, kaiken rakkauden lähde Jumala rakastaa jokaista Jumalaan uskovaa, joskin se kuinka uskova itse miellyttää Jumalaa toteuttamalla hänen tahtoaan riippuu yksilöstä itsestään. Jumalan rakkaus ihmiskuntaa kohtaan todentuu yksilölle rukoilun, mietiskelyn ja omistautumista osoittavien tekojen kautta.


Ishq, jumalaisen rakkauden käsite


Islamin suuntauksessa sufilaisuudessa rakkautta ei pidetä vain Jumalalle kuuluvana jumalallisena piirteenä, vaan se on Jumalan olemuksen ydin. Ishq, rakkaus, koskee kaikkea olemassa olevaa. Kun sielu sijaitsee ruumissa, sydämessä asuu sielun lisäksi rakkaus. Rakkaus asettuu kaiken maallisen ja järjellisen yläpuolelle. Todellinen rakkaus kahden ihmisen välillä on tie täydelliseen yhteyteen. Rakastuneet toteuttavat jumalan olemassa oloa maan päällä. Sekä rakastavan että rakastetun taustalla on rakkaus. Rakastava onkin ruh, henki, joka on erotettu rakastetustaan ja joka kaipaa takaisin. Rakastettu on puolestaan jamal, täydellisen kauneuden ilmentymä, joka näyttäytyy rakastavalle kutsuen tämän takaisin alkulähteeseensä. Rakkaus valtaa rakastuneen sydämen tuhoten sieltä kaiken ylimääräisen; vain rakastettu on tärkeä. Kun rakastava on luopunut omasta itsestään hän saavuttaa fanan, tilan, jossa suhteellisen olemassaolon tilalle on astunut täydellinen olemassaolo. Tämän tapahtuman mahdollistamana seuraa tawhid, täydellinen yhteys, tai täydellinen rakkaus.


Halaaminen
Ihmissuhde
Paijaaminen
Parisuhde
Seksi
Seurustelu
Suudelma
Ystävyys

 

 

löydä itsesi

Numerologia on okkulttinen näennäistiede, jonka mukaan henkilön syntymähetken ja nimen sisältämien kirjaimien lukuarvoista voidaan laskea erilaisia henkilön luonteeseen, tulevaisuuteen ja kohtaloon liittyviä asioita. Nimi tulee latinan sanasta numerus. Numerologiassa on piirteitä astrologiasta ja horoskoopeista. Kreikkalaista Pythagorasta (582–496 eaa.) pidetään numerologian perustajana.

Numerologiset luvut
1
Valta-asema, valta, hallinta, itsetietoisuus, aloitteellisuus, tyrannia, röyhkeys, tietoisuus, vihamielisyys, itsenäisyys, turhautuminen, vaikutusvalta, optimismi, pessimismi, suvaitsevaisuus, luottamus, itsekunnioitus, luovuus, joustavuus, lämpö, dramaattisuus, kunnia, itsekorostus
Onnenpäivät: 1, 10, ja sunnuntai
2
Tunteet, ravitsemus, yhteishenki, passiivisuus, mielialat, herkkyys, reagointi, pelokkuus, ujous, harhakuvitelmat, vainoharhaisuus, ystävällisyys, pysyvyys, epäröinti, huolellisuus, kompromissi, rauhallisuus, marttyyrisuus, sopeutuvuus, yhteistyö, tasapainoisuus, taivuttelukyky, huomaavaisuus
Onnenpäivät: 2, 20, 11, 29 ja maanantai
3
Laajentuminen, iloluonteisuus, kohtuuttomuus, ylemmyys, kerskailu, ylistys, tietämys, neuvonta, omahyväisyys, tuhlaavaisuus, tekopyhyys, suvaitsemattomuus, ahneus, innokkuus, jalomielisyys, saavutus, persoonallisuus, kateus, kiinnostus, antaumus, julkeus, oikeamielisyys, realismi, kaunopuheisuus, onni
Onnenpäivät: 3, 12, 21, 30 ja torstai
4
Sinnikkyys, järjesteleminen, omistautuminen, uskollisuus, luottamus, omahyväisyys, velvollisuus, kestävyys, konkreettisuus, perinne, joustamattomuus, rutiini, tukahduttaminen, työ, kotiasiat, varovaisuus, kunniallisuus, sitkeys, turvallisuus, vakaus, moralisointi, jäykkyys, taloudellisuus, tehokkuus
Onnenpäivät: 4, 13, 22, 31 ja lauantai
5
Uteliaisuus, kommunikointi, sanavalmius, myyntitaito, älykkyys, liike-epäjohdonmukaisuus, epävakaisuus, huolimattomuus, monipuolisuus, vaihtelu, huumori, ajatus, opetus, vilpittömyys, rehellisyys, kriittisyys, nerous, kaunopuheisuus, levottomuus, sujuvuus, kekseliäisyys, kätevyys, sopeutuvuus, taitavuus
Onnenpäivät: 5, 14, 23 ja keskiviikko
6
Sopusointu, tasapaino, viehätys, tyytyväisyys, ymmärrys, itsekkyys, laiskuus, aineellisuus, hemmottelu, omistavuus, ahneus, kyynisyys, huolettomuus, arvostus, taide, hyvinvointi, oikeudenmukaisuus, myötätunto, omahyväisyys, kauneus, arviointi, tyydytys, suosio
Onnenpäivät: 6, 15, 24 ja perjantai
7
Mystiikka, täydellistyminen, idealismi, herkkyys, illuusio, harhakuvitelma, mielikuvitus, houkutus, eskapismi, hämmennys, petos, eristäytyminen, etäisyys, epätodellisuus, metafysiikka, etsintä, luovuus, näkemys, myötätunto, rauhallisuus, elämäntehtävä, yksityisyys, katumus, itsensäkieltäminen
Onnenpäivät: 7, 16, 25 ja tiistai
8
Kunnianhimo, vaivannäkö, päättäväisyys, kestävyys, sinnikkyys, eristäytyminen, yksinäisyys, himo, aineellisuus, käytännöllisyys, johtajuus, suunta, ennakkoluulo, hallinta, yksityiskohta, vastuullisuus, menestys, valta, vaativuus, kateus, tarmo, ryhmätyö, mielipaha, laiminlyönti, sovinnaisuus
Onnenpäivät: 8, 17, 26 ja lauantai
9
Toiminta, tarmo, puhti, elinvoima, energia, levottomuus, hyökkäävyys, intomielisyys, aloitteellisuus, kilpailu, häikäilemättömyys, röyhkeys, haasteellisuus, pakottaminen, vetovoima, magneettisuus, töykeys, epäluotettavuus, analyysi, virittäminen, omaperäisyys, rakentavaisuus, kekseliäisyys
Onnenpäivät: 9, 18, 27 ja tiistai
Mestarinumerot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
11
Valta, voima, kestävyys, rohkeus, ilmaisu, inspiraatio, päättäväisyys, ihailu, kunnioitus, pelottelu, idealismi, periaatteet, uskollisuus, vaikutusvalta, luovuus, taivuttelu, vakaumus, usko, kannatus, kiihkomielisyys, ylemmyys, pragmaattisuus, käsityskyky, uudistus
Onnenpäivät: 11 ja maanantai
22
Täydellisyys, itsekylläisyys, täyttyminen, tietämys, ymmärrys, valistus, laiskuus, viattomuus, viisaus, saavutus, oivallus, tietoisuus, hallinta, mielikuvitus, humanitäärisyys, keskittyminen, unet, välinpitämättömyys, tahdikkuus, tarkoitus, tasapaino, epätasapaino
Onnenpäivät: 22 ja torstai


Horoskooppi
Astrologinen tähtikartta eli horoskooppi ajanhetkeltä 1. tammikuuta 2000 klo 0.01 (EST) New Yorkin horisontin mukaan (Leveyspiiri: 40°42'51" N, pituuspiiri 74°00'23" W). Ulkokehällä Eläinradan merkit, sisempänä astrologiset huoneet ja niissä sijainneet taivaankappaleet.
Horoskooppi tarkoittaa varsinaisesti astrologiassa käytettyä pelkistettyä tähtikarttaa, johon on merkitty Auringon, Kuun ja planeettojen sijainnit suhteessa Eläinradan merkkeihin ja tietyn paikkakunnan horisonttiin tiettynä ajanhetkenä. Tavallisimmin kyseessä on niin sanottu syntymäkartta, joka osoittaa taivaankappaleiden sijainnit jonkun henkilön syntyessä. Sanaa ”horoskooppi” käytetään myös niistä ennustuksista ja tulkinnoista, joita astrologit tekevät tällaisten karttojen perusteella. Sana on peräisin kreikan kielen sanoista, ὥρα, hora ja σκοπεῖν, skopéin, jotka tarkoittavat tunnin tarkkailua (horo = hetki, tunti, skopein = katsoa). Tunnin tarkkailulla viitattiin syntymän hetkeen ja nousuasteeseen (Askendentti), josta varsinainen horoskoopin laadinta aloitettiin.
Tavallinen horoskooppi sisältää paitsi planeettojen, kuun ja auringon sijainnin eläinradan merkeissä ja asteissa, myös niiden sijainnin 12 huoneessa ja mahdollisesti vielä planeettojen väliset kulmasuhteet eli aspektit. Nykyaikainen tietokonekartta voi sisältää vielä enemmän erilaisia tekijöitä valinnan mukaan, asteroideja, laskennallisia pisteitä ja niin edelleen. Astrologiassa ihmisen syntymähetken horoskooppia käytetään lähtökohtana ihmisen luonteen arvioimiseen ja siltä pohjalta tapahtuvaan neuvontaan.
Nykyään horoskoopeista puhuttaessa tarkoitetaan useimmiten aikakauslehdissä julkaistuja horoskooppipalstoja, joissa on otettu huomioon vain, missä Eläinradan merkissä Aurinko sijaitsi henkilön syntyessä. Niissä sama koskee siis kaikkia, jotka ovat syntyneet Auringon ollessa samassa Eläinradan merkissä. Kiista lehtihoroskooppien merkityksestä jakaa astrologeja.
Horoskooppimerkki käytännössä tarkoittaa sitä trooppisen eläinradan merkkiä, jossa Aurinko sijaitsi syntymähetkellä. Merkkien nimiä käytetäänkin usein myös henkilöistä, jotka ovat syntyneet Auringon ollessa kussakin merkissä. Useimmiten horoskooppimerkin voi tietää pelkän syntymäpäivän perusteella. Länsimaisen astrologian mukaan Auringon sijainti tietyssä merkissä antaa luonteen perustan, sillä on tärkeä osuus oman itsekuvan ja egon rakentumisella, mutta syntymäkartassa on paljon muuta, joka täytyy ottaa huomioon.
Horoskooppi-nimitysten alla on monenlaisia populaareja versioita astrologiasta. Kuukausihoroskooppeja ovat muun muassa länsimainen horoskooppi ja druidien puuhoroskooppi ja vuosihoroskooppeja ovat muun muassa kiinalainen horoskooppi sekä 9:n tähden ki.

 
Horoskooppimerkki kertoo vain Auringon sijainnin ihmisen syntyessä. Astrologisella kartalla on paljon muuta. Astrologinen kartta jakautuu 12 merkkiin, mutta myös 12 huoneeseen, jonka ensimmäinen huone, l. nouseva merkki eli askendentti määräytyy syntymähetken ja syntymäpaikan mukaan. Itäisessä horisontissa oleva eläinradan kohta on syntyvän ihmisen nouseva merkki ja kellonjana mukainen tarkka piste on nousuaste eli askendentti. Siitä alkaa 12 huoneen muodostama kokonaisuus, jossa jokaisella huoneella, planeetalla ja planeettojen välisilä kulmasuhteilla on oma symbolimerkityksensä.
Eläinradan merkit ovat saaneet nimensä niiden tähdistöjen mukaan, joiden kanssa ne likipitäen sattuivat yhteen noin 2200 vuotta sitten. Ne on kuitenkin kiinteästi määritelty niin, että Aurinko saapuu esimerkiksi Oinaan merkkiin aina kevätpäiväntasauksen, Kravun merkkiin kesäpäivänseisauksen, Vaa’an merkkiin syyspäiväntasauksen ja Kauriin merkkiin aina talvipäivänseisauksen aikaan. Täten astrologien eläinrata on sidottu luonnolliseen vuodenkiertoon.
Tähtitieteen kannalta prekession vuoksi Maa ei kuitenkaan enää nykyisin ole samana vuodenaikana samassa kohdassa kiertorataansa, minkä vuoksi nämä merkit ja tähdistöt eivät enää satu yhteen. Lisäksi Auringon näennäinen rata eli ekliptika kulkee myös Käärmeenkantajan tähdistön kautta, jossa se on 29. marraskuuta - 17. joulukuuta, mutta tämän tähdistön mukaan ei ole nimetty Eläinradan merkkiä.

 Eläinradan horoskooppimerkit ja niiden symbolit.
Oinas
Härkä
Kaksonen
Rapu
Leijona
Neitsyt
Vaaka
Skorpioni
Jousimies
Kauris
Vesimies
Kalat
Ennustamista tai ihmisen luonteen arvaamista mm. eläinradan merkin perusteella käsittelee (näennäistiede) astrologia.

 

Kiinalainen horoskooppi
Kiinalaisella horoskoopilla tarkoitetaan kiinalaiseen ajanlaskuun liittyvää järjestelmää, jossa vuodet on nimetty eri eläinten mukaan siten, että saman eläimen mukaan nimetty vuosi toistuu joka kahdestoista vuosi. Nämä eläimet ovat seuraavat:
Rotta
Härkä
Tiikeri
Jänis
Lohikäärme
Käärme
Hevonen
Vuohi
Apina
Kukko
Koira
Sika


Asteekkien horoskooppi
Acatl (Kaisla)
Calli (Talo)
Cipactli (Krokotiili)
Coatl (Käärme)
Cuahtli (Kotka)
Itzcuintli (Koira)
Mazatl (Peura)
Ocelotl (Oselotti) 1)
Ozomahtli (Apina)
Tecpatl (Piikivi)
Tochtli (Jänis)
Xochitl (Kukka)
1) Sana Ocelotl voi tarkoittaa myös oselottia, joka on jaguaaria huomattavasti pienempi kissaeläin.

Druidien puuhoroskooppi
Druidien puuhoroskooppi on Robert Gravesin kirjassaan The White Goddess (1948) keksimä ”kelttiläinen” horoskooppi. Tietyn puun ajateltiin olevan ihmisen kaksoisolento ja suojelevan ja antavan elinvoimaa.


Hevoskastanja
Jalava
Jasmiini
Keltis
Koivu
Lehmus
Mänty
Viikunapuu
Oliivipuu
Omenapuu
Paju
Pihlaja
Pihtakuusi
Poppeli
Pyökki
Pähkinäpensas
Saarni
Saksanpähkinä
Sypressi
Tammi
Vaahtera
Valtapyökki

 

Keillä julkkiksilla on sama persoonallisuustyyppi kuin sinulla?

Julkkikset antavat paljon haastatteluja, ovat esillä sosiaalisessa mediassa ja kirjoittavat toisinaan omaelämäkertoja. Verkkosivu The Famous People laittoi julkkikset kategorioihin persoonallisuustyyppiensä mukaan Myers-Briggsin mittareiden mukaan.
 
ENFJ: Jennifer Lawrence
Ekstroverttiyttä, intuitiota, tunnetta ja harkitsevuutta merkitsevää ENFJ:tä edustavat ovat luonnollisia johtajia, jotka tunnetaan karismastaan ja intohimoisuudestaan. On helppo ymmärtää, miksi J.Law edustaa tätä persoonallisuustyyppiä, jota on noin 3 prosenttia maailman väestöstä.
 
ENFJ: Oprah Winfrey
He ovat myös "antajia", koska heillä on tapana olla anteliaita ja huolehtivia. Energiset ja empaattiset ENFJ:t ovat loistavia kommunikoijia. Oprah täyttää ehdottomasti nämä kaikki piirteet.
 
ENTP: Hugh Grant
Ulospäinsuuntautuneisuutta, intuitiota, ajattelua ja havainnointia edustavat ENTP:t ovat väittelijöitä. He pitävät haasteista eivätkä koskaan kyllästy etsimään luovia ratkaisuja ongelmiin. He edustavat noin kolmea prosenttia maailman ihmisistä.
 
ENTP: Matthew Perry
Joukon mielenkiintoisin tyyppi on yleensä ENTP. He ovat ystävällisiä ja hurmaavia, eli heillä on yleensä paljon ystäviä. Kuulostaa ihan Chandlerilta!
 
ESTJ: Emma Watson
Ulospäinsuuntautuneisuutta, tunnetta, ajattelua ja harkitsevuutta edustavat ESTJ:t tunnetaan kovina työntekijöinä, jotka eivät pelkää ottaa johtajan roolia eri projekteissa. Heitä on noin yhdeksän prosenttia ihmisistä.
 
ESTJ: Margaret Thatcher
Koska he pitävät projekteista, he ovat järjestelmällisiä, huolellisia ja noudattavat sääntöjä. He ovat vahvatahtoisia ja luotettavia, eivätkä siedä turhaa pelleilyä. Rautarouva sopii kuvaukseen hyvin.
 
INFP: Johnny Depp
Sisäänpäinkääntyneisyyttä, intuitiota, tunnetta ja havainnointikykyä edustavat INFP:t ovat mielikuvituksellisa ja elävät omien uskomustensa mukaan. He etsivät jatkuvasti elämän merkitystä ja omaa paikkaansa maailmassa.
 
INFP: Heath Ledger
He ovat "parantajia", jotka eivät usko tuomitsemiseen. INFP:t pitävät yleensä taiteesta ja muista itseilmaisun muodoista. He ovat kaveripiirin erikoisia tyyppejä. Muita kuuluisia INFP-persoonia olivat Shakespeare ja Vincent van Gogh.
 
SFJ: Kim Kardashian (ja Kanye West)
Sisäänpäinkääntyneisyyttä, aistimista, tunnetta ja harkitsevuutta edustavat ISFJ-persoonat ovat kilttejä ja huomaavaisia, minkä takia heitä rakastetaan. He nauttivat vakaista rutiineista ja perhearvoista. Heitä on 14 prosenttia ihmisistä.
 
ISFJ: Catherine, Cambridgen herttuatar
ISFJ:llä on erinomaiset analyyttiset kyvyt ja he ovat loistavia kuuntelijoita. Törmäät ISFJ-persoonaan luultavasti koulutuksen, lääketieteen tai uskonnon aloilla. Nämä ominaisuudet tekevät Kate Middletonista niin miellyttävän hahmon.
 
ISTP: Tom Cruise
Introverttiyttä, aistimista, ajattelua ja havaintokykyä edustavat ISTP:t ovat tarkkailevia, itsenäisiä ja sopeutuvia. Varautuneet mutta ei sulkeutuneet persoonat ovat mieluummin tekemisissä muiden kanssa projektien kuin keskusteluiden kautta.
 
ISTP: Scarlett Johansson
ISTP:t ovat suvaitsevia eivätkä tuomitse, ja ovat siksi loistavia hätätilanteissa. Näitä ominaisuuksia kohtaa usein vallankumouksellisissa, kuten Vladimir Putinissa tai Bruce Leessä. Heitä on noin viisi prosenttia ihmisistä.
 
ENFP: Jennifer Aniston
Ulospäinsuuntautuneet, intuitiiviset, tuntevat ja havainnoivat ENFP:t ovat vapaita sieluja. He ovat innokkaita, itsenäisiä, energisiä ja myötätuntoisia, ja ovat usein mukana hyväntekeväisyydessä.
 
ENFP: Robin Williams
Nämä henkilöt ovat erittäin tunteellisia ja luovia. Heidät tunnetaan äärimmäisistä teoista ja huonosta tunteellisten tilanteiden sietokyvystä. Muita kuuluisia ENFP-personia ovat kirjailijat tri Seuss, Mark Twain ja Charles Dickens.
 
ESFJ: Prince William
Ulospäinsuuntautuneet, aistivat, tuntevat ja harkitsevat ESFJ:t ovat tunnettuja terapeutteja ja huolehtijia. He ovat luontaisia johtajia, joita ei haittaa olla valokeilassa. Heitä on noin 12 prosenttia ihmisistä.
 
ESFJ: Elton John
Nämä ihmiset järjestävät juhlia ja ovat loistavia isäntiä. He ovat sosiaalisia perhosia, jotka tekisivät mitä vain rakkaidensa vuoksi.
 
ESTP: Angelina Jolie
Ulospäinsuuntautuneet, aistivat, ajattelevat ja havainnoivat ESTP:t ovat tekijöitä. He ovat sosiaalisia ja objektiivisia ja pitävät toiminnasta. He tekevät päätöksiä logiikkaan ja faktoihin perustuen.
ESTP: Meryl Streep
Spontaanit ja monipuoliset ESTP:t pitävät mielellään hauskaa ja heidän seurassaan on hauska olla. He eivät välitä rahasta ja ovat hyviä improvisoimaan ja kertomaan tarinoita. Muita kuuluisia ESTP-persoonia ovat Jack Nicholson, Madonna ja George Bush.
 
INTJ: Arnold Schwarzenegger
Sisäänpäinkääntyneet, intuitiiviset, ajattelevat ja harkitsevat INTJ:t ovat innovatiivisia ja kunnianhimoisia. Kun he päättävät tavoitteen, he saavuttavat sen. Keksijät ja tiedemiehet edustavat usein tätä persoonatyyppiä.
 
INTJ: Jay-Z
He keskittyvät uraan ja tekevät kaikkensa menestyäkseen omalla alallaan, vaikka se toisikin mukanaan vihollisia. Muita kuuluisia INTJ-persoonia ovat Facebookin Mark Zuckerberg ja Isaac Newton.
 
ISFP: Michael Jackson
Introvertit, aistivat, tuntevat ja tarkkailevat ISFP:t ovat kilttejä ja hiljaisia. He ovat luontaisia hoitajia, jotka nauttivat hetkessä elämisestä.
 
ISFP: Brad Pitt
Joustavat ja spontaanit ISFP:t ovat valmiita kaikkeen, mitä elämä tuo tullessaan. He eivät ole hyviä sanojen kanssa vaan mieluummin ilmaisevat tunteensa teoilla. Muita kuuluisia ISFP-persoonia ovat Mick Jagger, Ryan Gosling ja John Travolta.
 
ENTJ: Jim Carrey
Ulospäinsuuntautuneet, intuitiiviset, ajattelevat ja harkitsevat ENTJ:t ovat strategisia ja rakastavat muutoksia. Heidät tunnetaan älystään ja loogisesta perustelustaan.
 
ENTJ: George Clooney
Heidät tunnetaan "komentajina", joten ei ole yllättävää, että monet tämän tyypin edustajat ovat poliitikkoja. Muita kuuluisia ENTJ-persoonia ovat kreikkalainen filosofi Aristoteles ja Rooman keisari Julius Caesar.
 
ESFP: Justin Bieber
Ulospäinsuuntautuneisuutta, aistimista, tunnetta ja havainnointia edustavat ESFP:t ovat luonnostaan viihdyttäjiä. Heitä ei haittaa alkaa tanssia spontaanisti ja he ovat parhaimmillaan valokeilassa. He ovat myös herkkiä ja tarkkaavaisia.
 
ESFP: Leonardo DiCaprio
He ovat loistavia lohduttajia, jotka tarjoavat aina olkapään, jota vasten itkeä. He ovat heikkona pieneen hilpeään draamaan. He eivät pidä tiukoista rutiineista, koska pitävät spontaaniudesta enemmän kuin järjestelmällisyydestä.
 
INFJ: Al Pacino
Introverttiyttä, intuitiota, tunnetta ja harkintaa edustavat INFJ:t ovat idealistisia ja huomaavaisia. Tämä persoonatyyppi on harvinainen, sillä sitä on vain noin prosentti ihmisistä.
 
INFJ: Mahatma Gandhi
INFJ:t ovt usein vallankumouksellisia sekä hyvässä että pahassa. He ovat karismaattisia ja inspiroivat usein liikkeitä. Muita kuuluisia INFJ-tyyppejä ovat Noam Chomsky ja dekkarikirjailija Agatha Christie.
 
INTP: Albert Einstein
Introversiota, intuitiota, ajattelua ja havainnointia edustavat INTP:t ovat loogisia. He eivät pidä tavallisesta ja yleisestä ja pohtivat mieluiten elämän suuria mysteerejä. He edustavat noin kolmea prosenttia ihmisistä.
 
INTP: Tina Fey
Luonnostaan älykkäät INTP:t nauttivat argumenttien epäloogisuuden huomaamisesta eivätkä jaksa pinnallisia keskusteluja. Muita kuuluisia INTP-tyyppejä ovat Charles Darwin ja Marie Curie.
 
ISTJ: Robert De Niro
Introversiota, tunnetta, ajattelua ja harkitsevuutta edustavat tyypit ovat faktoihin perustavia tyyppejä ympärillämme. He ovat erittäin itsenäisiä ja hoitavat mieluummin ongelmansa itse. Heitä on 13 prosenttia ihmisistä.
 
STJ: kuningatar Elisabet II
Tämä on käytännöllinen tyyppi, joka suunnittelee etukäteen ja toteuttaa projektit huolellisesti. He ovat kunnianhimoisia ja arvostavat järjestystä ja sääntöjä. Muita kuuluisia tyypin ISTJ edustajia ovat Natalie Portman, Morgan Freeman ja Sigmund Freud.
 
SWOT - analyysi eli nelikenttäanalyysi parisuhteesta...

Cate 30.05.2021 15:21

Olet vajaaälyinen onneton spurgu...

Äitis 30.05.2021 10:55

Tuhopolttaja. Mielenvikainen. Feilannut transu ja nyt vielä yrittää poliitikoksi. Voisitko tappaa itsesi kiitos.

| Vastaa

Uusimmat kommentit

31.05 | 05:52

Et ole totuudenmukainen vaan vajaamielinen...

31.05 | 01:21

Heitettäispä sut johki hoitolaitokseen tahi linnaan, kehtaa vielä politiikoksi ruveta :D Helvetin pyromaani-karvatissi, sinuna häpeisin.

30.05 | 15:21

Olet vajaaälyinen onneton spurgu...

30.05 | 10:57

Ymmärrän kyllä että englanti on very international kieli mutta opettele saatana kirjoittamaan oikein. Pysy siinä kotimaisessa